เนื้อหา


ด้านสุขภาวะ
 elder  -  รายงานผลการศึกษาเบื้องต้นการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย 2556

ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 health2  - โรคเบาหวาน
 - รายงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2555
 - รายงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื่้อรัง 2554
 - รายงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 2553

ด้านการศึกษา

 edu2  o-net-p6 ระดับช่วงชั้นที่ 2  ที่มา http://www.niets.or.th/

 - ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา (เฉพาะโรงเรียน สพฐ. และโรงเรียนสาขา)
 - ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามเขตจังหวัดค่าสถิติพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามเขตจังหวัด
 - ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามศูนย์สอบ (รวมทุกจังหวัด)
 - ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2553 รายวิชาจำแนกตามต้นสังกัด
 - ตารางแสดงจำนวนและอัตราผู้เข้าสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2556 ในช่วงคะแนนต่างๆ จำแนกตามรายวิชา

 o-net-m3 ระดับช่วงชั้นที่ 3  ที่มา http://www.niets.or.th/

- ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา (เฉพาะโรงเรียน สพฐ. และโรงเรียนสาขา)
- ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามเขตจังหวัด
- ค่าสถิติพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามศูนย์สอบ (รวมทุกจังหวัด)
- ตารางแสดงจำนวนและอัตราผู้เข้าสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2556 ในช่วงคะแนนต่างๆ จำแนกตามรายวิชา

................................................................................................................................................
- ตารางค่าสถิติด้านการศึกษา ที่มา สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปี 2012-2013 โดย World Economic Forum: WEF ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
- ความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ที่มา สวทน.


  gpp - ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2556  (ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
- ผลิตภัณฑ์มวลรวม(GPP)จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี2556 และประมาณการปี 2557 (pdf file)
 - สถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2554
 - บทวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ พ.ศ. 2555 (Gross Reginal and Provincial Product  Chain Volumn Measures 2012) 
 - ตารางผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่อนุกรมเวลา 2538-2555 (GPP CVMs Time Series Data 1995-2012) (excel file) ที่มา http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 
 - ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปี 2013 จัดอันดับโดย International Institute for Management Delvelopment : IMD ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 -  รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2556  (ที่มา: สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม)

เศรษฐกิจการเกษตร

 rice  - ตารางแสดง ต้นทุนและผลตอบแทนสุทธิ ของการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 - ตารางข้าวนาปี และนาปรัง: เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่เป็นรายภาค และรายจังหวัด ปี 2554-2556 ที่มา: สถิติการเกษตรของประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ของครึ่งปีแรก 2557  และแนวโน้ม ปี 2557 จังหวัดมหาาสารคาม (ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 4)
- เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการจัดทำต้นทุนผลผลิตและถ่ายทอดความรู้เพื่อลดต้นทุนการผลิตอ้อยของเกษตรกร ในปีเพาะปลูก 2557/2558 ที่มา : สำนักบริการอ้อยและน้ำตาลทราย

 


 

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119