เนื้อหา

รายงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561
 
คำอธิบาย : 
รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด  โดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่น ๆ   เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2560)
                                                                                                                                                             * ขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม


ส่วนที่ 1
 (คำนำ แผนที่จังหวัด สารบัญตารางสถิติ สัญลักษณ์ มองจังหวัดผ่านข้อมูลสถิติ)

ส่วนที่ 2  ตารางสถิติ
  •  ด้านสังคม       

1.Demographic 2.Labour 3.Education
4.Reling Art_and_Culture 5.Health  6.Social Security
7.Gender 8.Household Income 9.Justice Security_Political_and_Public
           

  • ด้านเศรษฐกิจ         

10.Economic 11.Agriculture and_Fishery 12.Industrial13.Energy 14.Trade Price 15.Transport and_Logistics16. Information_Communication__and_Technology 17.Tourism and_Sports 18.Fiscal  
19.Finance Bank_and_Insurance

                                           

  • ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         

 21.Natural Resources_and_Environment
 

รายงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2560
 
คำอธิบาย : 
รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด  โดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่น ๆ   เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2559)
                                                                                                                                                             * ขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม


ส่วนที่ 1
 (คำนำ แผนที่จังหวัด สารบัญตารางสถิติ สัญลักษณ์ มองจังหวัดผ่านข้อมูลสถิติ)

ส่วนที่ 2  ตารางสถิติ
       
   ♦ 1. สถิติประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ (Demographic, Population and Housing Statistics) 
           ♦ 2. สถิติแรงงาน (Labour Statistics)

           ♦ 3. สถิติการศึกษา  (Education Statistics)  
           ♦ 4  สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  (Reling, Art and Culture  Statistics)
           ♦ 5. สถิติสุขภาพ (Health Statistics)
           ♦ 6. 
สถิติสวัสดิการสังคม  (Social Security Statistics)
           ♦ 7. 
สถิติหญิงและชาย (Gender Statistics)
           ♦ 8. 
สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน (Statistics of Household Income and Expenditure and their Distribution) 
           ♦ 9. สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง (๋Justice, Security, Political and Public Administration Statistics)
           ♦ 10. สถิติเศรษฐกิจ บัญชีประชาชาติ (Economic Statistics National Accounts)
           ♦ 11. สถิติการเกษตร และการประมง (Agriculture and Fishery Statistics)
           ♦ 12. สถิติอุตสาหกรรม (Industrial Statistics)
           ♦ 13. สถิติพลังงาน (Energy Statistics)
           ♦ 14. 
สถิติการค้า และราคา (Trade Price Statistics)       
           ♦ 15. 
สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์ (Transport and Logistics Statistics)
         
 ♦ 16. สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information Communication  and Technology  Statistics)
           ♦ 17. 
สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา (Tourism and Sports Statistics)
           ♦ 18. 
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย  (Finance, Bank and Insurance Statistics)

           ♦ 19. สถิติการคลัง (Fiscal Statistics)
           ♦ 20. สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environment  Statistics)
           


  
    
รายงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558
 
คำอธิบาย :
 รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด  โดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่น ๆ   เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2557)
                                                                                                                                                              *ขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม


ส่วนที่1 (คำนำ แผนที่จังหวัด สารบัญตารางสถิติ สัญลักษณ์ มองจังหวัดผ่านข้อมูลสถิติ)
ส่วนที่ 2 ตารางสถิติ
    1. สถิติประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ (Demographic, Population and Housing Statistics)
1. ประชากรจากการทะเบียนอัตราการเปลี่ยนแปลงและความหนาแน่นของประชากรจำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ.2553-2557
2. ประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ เป็นรายอำเภอ และเขตการปกครอง พ.ศ. 2555 - 2557
3. ประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามหมวดอายุ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557
4. การเกิด การตาย การลงทะเบียนย้ายเข้า และการลงทะเบียนย้ายออก จำแนกตามเพศ เป็นรายอำเภอ และเขตการปกครอง จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2557
5. จำนวนและอัตราการเกิดมีชีพ การตาย ทารกตาย และมารดาตาย พ.ศ. 2553 - 2557
6. การจดทะเบียนสมรส และหย่า จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2553 - 2557
7. ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามลักษณะบางประการของครัวเรือน จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2554 - 2557
8. บ้านจากการทะเบียน จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2555 - 2557

    2. สถิติแรงงาน (Labour Statistics)
1. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน ภาค และเพศ พ.ศ. 2557
2. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2555 - 2558
3. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ เป็นรายไตรมาส และเพศ พ.ศ. 2557 - 2558
4. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามอุตสาหกรรม เป็นรายไตรมาส และเพศ พ.ศ. 2557 - 2558
5. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน เป็นรายไตรมาส และเพศ พ.ศ. 2557 - 2558
6. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ เป็นรายไตรมาส และเพศ พ.ศ. 2557 - 2558
7. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามจำนวนชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์ เป็นรายไตรมาส และเพศ พ.ศ. 2557 - 2558
8. ผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2555 - 2558
9. อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จำแนกเป็นรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2550 - 2551 และ 2553 - 2556

    3. สถิติการศึกษา การฝึกอบรม ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงสถิติสื่อสารมวลชน (Education, Training, Religious and Culture Statistics Including Mass Communication Statistics) 
1. โรงเรียน จำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2557
2. โรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอน เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2557 
3. ห้องเรียน จำแนกตามสังกัด และระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2557
4. ครู จำแนกตามสังกัด เพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2557
5. ครู จำแนกตามระดับการศึกษาที่ทำการสอน เพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2557
6. นักเรียน จำแนกตามสังกัด เพศ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2557
7. นักเรียน จำแนกตามสังกัด เพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2557
8. นักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา เพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2557
9. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2557
10. สถานศึกษา อาจารย์ และนักศึกษา ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำแนกตามเพศ และสังกัด ปีการศึกษา 2557
11. อาจารย์ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา เพศ และสังกัด ปีการศึกษา 2557
12. ผู้เรียน/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และผู้เรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำแนกตามเพศและกิจกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
13. ผู้เรียน/นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำแนกตามประเภทการศึกษา และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2557
14. วัด สำนักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557

    4. สถิติสุขภาพ (Health Statistics)
1. ผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด พ.ศ. 2553 - 2557
2. ผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557
3. ผู้ป่วยนอก จำแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2551 - 2555
4. ผู้ป่วยใน จำแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย (75 กลุ่มโรค) จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2551 - 2555
5. การตาย จำแนกตามกลุ่มสาเหตุที่สำคัญ และเพศ พ.ศ. 2556 - 2557
6. สถานพยาบาลที่มีเตียงผู้ป่วยรับไว้ค้างคืน จำนวนเตียง แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้ป่วย จำแนกตามประเภทสถานพยาบาล และสังกัด พ.ศ. 2557
7. สถานพยาบาล จำแนกตามประเภท เป็นรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2557
8. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557


  
    

รายงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558

คำอธิบาย : 
รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด  โดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่น ๆ   เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2557)


      5. สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย (Gender Statistics)
1. ประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามหมวดอายุ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557
2. การเกิด การตาย จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2553 - 2557
3. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามเพศ และสถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2557 - 2558
4. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จำแนกตามเพศ สถานภาพแรงงาน ระดับการศึกษาที่สำเร็จ และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2555 - 2557
    
     6. สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน (Statistics of Household Income and Expenditure and their Distribution)
1. รายได้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนและหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556
2. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน และประเภทค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2556
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำแนกตามขนาดของครัวเรือน และช่วงของรายได้ พ.ศ. 2556
4. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำแนกตามขนาดของครัวเรือน และช่วงของค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2557
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน และแหล่งที่มาของรายได้ พ.ศ. 2556
6. หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน และวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม พ.ศ. 2556

     7. สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Other Social, Demographic and Related Statistics)
1.  สถิติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2547 - 2556
2. ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จำแนกตามความร้ายแรง จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2546 - 2556
3. ระยะทางจากอำเภอถึงจังหวัด และจำนวนเขตการปกครอง จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557
4. สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ จำแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. 2554 - 2557

    8. สถิติบัญชีประชาชาติ (National Accounts)
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจำปี พ.ศ. 2556
2. ผลิตภัณฑ์จังหวัด อนุกรมใหม่ ตามราคาประจำปี จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2552 - 2556
3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ แบบปริมาณลูกโซ่ (อ้างอิงปี พ.ศ. 2545) จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2552 - 2556

    9. สถิติการเกษตร การป่าไม้ และการประมง (Agriculture, Forestry and Fishery Statistics)
1. สถิติการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2547 - 2556
2. ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2547 - 2556
3. เนื้อที่ปลูกข้าวนาปีเนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จำแนกตามประเภทข้าวเป็นรายอำเภอปีเพาะปลูก 2557/2558
4. เนื้อที่ปลูกข้าวนาปรังเนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จำแนกตามประเภทข้าวเป็นรายอำเภอปีเพาะปลูก 2557/2558
5. เนื้อที่เพาะปลูกข้าวไร่เนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จำแนกตามประเภทข้าวเป็นรายอำเภอปีเพาะปลูก 2557/2558
6. เนื้อที่เพาะปลูกพืชไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามชนิดของพืชไร่ ปีเพาะปลูก 2557/2558
7. เนื้อที่เพาะปลูกพืชผัก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามชนิดพืชผัก ปีเพาะปลูก 2557/2558
8. เนื้อที่เพาะปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นเนื้อที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่จำแนกตามชนิดของไม้ผลและไม้ยืนต้นปีเพาะปลูก 2557/2558
9. ปศุสัตว์ จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557
10. ครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ น้ำจืด บ่อ กระชัง เนื้อที่และปริมาณสัตว์น้ำจืดที่จับได้จากการทำประมงน้ำจืด เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557
11. สัตว์น้ำจืดที่จับได้ จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำจืดเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557
12. เงินกู้ของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำแนกตามประเภทเงินกู้เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557
  
     10. สถิติอุตสาหกรรม (Industrial Statistics)
1. จำนวนสถานประกอบการ คนทำงาน และลูกจ้าง จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2554
2. สถานประกอบการ และลูกจ้าง จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พ.ศ. 2554 - 2556
3. สถานประกอบการอุตสาหกรรม จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 - 2557
4. สถานประกอบการอุตสาหกรรม จำนวนเงินทุน และจำนวนคนงาน จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557
5. ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง และพื้นที่ก่อสร้างอาคารโรงเรือน จำแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของอาคาร พ.ศ. 2557
6. ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง และพื้นที่ก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน จำแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2557

รายงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558

คำอธิบาย : 
รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด  โดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่น ๆ   เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2557)


       11. สถิติพลังงาน (Energy Statistics)
1. ผู้ใช้ไฟฟ้า และการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จำแนกตามประเภทผู้ใช้ เป็นรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2557
2. ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำแนกตามชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2555 - 2557

      12 สถิติการขนส่ง (Transport Statistics)
1. รถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2553 - 2557
2. รถใหม่ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2553 - 2557
3. รถ และรถใหม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2553 - 2557
4. อุบัติเหตุการจราจรทางบก และความเสียหาย พ.ศ. 2553 - 2557

     13. สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Communication Statistics Including Information and Communication Technology (ICT) Statistics)
1. บริการโทรศัพท์ พ.ศ. 2553 - 2557
2. บริการไปรษณีย์ จำแนกเป็นรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2556 - 2557
3. ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ พ.ศ. 2555 - 2557
    
     14 สถิติการท่องเที่ยว (Tourism Statistics)
1. สถานพักแรม ห้องพัก ผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากการท่องเที่ยว จำแนกเป็นรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2556
2. สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2554 - 2556

     15 สถิติเงินตรา การเงิน การประกันภัย และดุลการชำระเงิน (Money, Finance, Insurance and Balance of Payments Statistics)
1. เงินรับฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ จำแนกเป็นรายจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2557
2. เงินรับฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ จำแนกเป็นรายจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551 - 2557
3. สาขา เงินฝาก เงินถอน และเงินฝากคงเหลือของธนาคารออมสิน จำแนกตามประเภทบัญชี เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2555
4. สหกรณ์ จำแนกตามประเภทสหกรณ์ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557

     16 สถิติการคลัง (Fiscal Statistics)
1. รายรับ และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล จำแนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2556 - 2557
2. รายรับ และรายจ่ายจริงของเทศบาล จำแนกตามประเภท เป็นรายอำเภอ และเทศบาล ปีงบประมาณ 2557
3. และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตำบล จำแนกตามประเภท เป็นรายอำเภอ และองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2557
4. รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพากร จำแนกตามประเภทภาษี เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557
5. รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2553 - 2557

     17 สถิติราคา (Price Statistics)
1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป จำแนกตามหมวดสินค้า พ.ศ. 2554 - 2557
2. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป จำแนกเป็นรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2554 - 2557

     18 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ (Other Economic Statistics)
1. ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ จำแนกตามประเภทการจดทะเบียน พ.ศ. 2548 - 2557
2. ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ จำแนกตามประเภทการจดทะเบียน เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557
3. ทะเบียนนิติบุคคลใหม่ จำแนกตามประเภทการจดทะเบียน เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557
4. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา พ.ศ. 2553 - 2557
5. สถิติการประปา จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557

     19 สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environment  Statistics)
1. ปริมาณน้ำที่นำไปใช้งานได้จากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำแนกเป็นรายภาค และเขื่อน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 - 2557
2. แหล่งน้ำ จำแนกตามประเภทแหล่งน้ำ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2557
3. ปริมาณขยะมูลฝอย จำแนกเป็นรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2554 - 2556

     20 สถิติอุตุนิยมวิทยา (Meteorology  Statistics)
1. อุณหภูมิ และความกดอากาศ ณ สถานีตรวจอากาศ เป็นรายเดือน พ.ศ. 2556 - 2557
2. ความชื้นสัมพัทธ์ เป็นรายเดือน พ.ศ. 2556 - 2557
3. ปริมาณฝนเป็นรายเดือน พ.ศ. 2556 - 2557

 รายงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2559
 
คำอธิบาย : 
รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด  โดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่น ๆ   เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2558)
                                                                                                                                                             * ขอข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม


ส่วนที่ 1
 (คำนำ แผนที่จังหวัด สารบัญตารางสถิติ สัญลักษณ์ มองจังหวัดผ่านข้อมูลสถิติ)

ส่วนที่ 2  ตารางสถิติ
          ♦ 1. สถิติประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ (Demographic, Population and Housing Statistics) 
           ♦ 2. สถิติแรงงาน (Labour Statistics)

           ♦ 3. สถิติการศึกษา  (Education Statistics)  
           ♦ 4  สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  (Reling, Art and Culture  Statistics)

           ♦ 5. สถิติสุขภาพ (Health Statistics)
           ♦ 6. 
สถิติสวัสดิการสังคม  (Social Security Statistics)
           ♦ 7. 
สถิติหญิงและชาย (Gender Statistics)
           ♦ 8. 
สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน (Statistics of Household Income and Expenditure and their Distribution) 
          
 ♦ 9. สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมือง และการปกครอง (๋Justice, Security, Political and Public Administration Statistics)
           ♦ 10. สถิติเศรษฐกิจ บัญชีประชาชาติ (Economic Statistics National Accounts)
           ♦ 11. สถิติการเกษตร และการประมง (Agriculture and Fishery Statistics)
           ♦ 12. สถิติอุตสาหกรรม (Industrial Statistics)
           ♦ 13. สถิติพลังงาน (Energy Statistics)
        
   
♦ 14. 
สถิติการค้า และราคา (Trade Price Statistics)      
           ♦ 15. 
สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์ (Transport and Logistics Statistics)
           ♦ 16. 
สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information Communication  and Technology  Statistics)
           ♦ 17. 
สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา (Tourism and Sports Statistics)
           ♦ 18. 
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย  (Finance, Bank and Insurance Statistics)
           ♦ 19. 
สถิติการคลัง (Fiscal Statistics)
           ♦ 20. สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environment  Statistics)
             
    

รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2557

changwat57-mkm4-rgb  
คำอธิบาย : 
รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด  โดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่น ๆ   เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2556)


ส่วนที่1
(คำนำ แผนที่จังหวัด สารบัญตารางสถิติ สัญลักษณ์ มองจังหวัดผ่านข้อมูลสถิติ)
ส่วนที่ 2 ตารางสถิติ
    1. สถิติประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ (Demographic, Population and Housing Statistics)
1. ประชากรจากการทะเบียน อัตราการเปลี่ยนแปลง และความหนาแน่นของประชากร จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2552 - 2556
2. ประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ เป็นรายอำเภอ และเขตการปกครอง พ.ศ. 2554 - 2556
3. ประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามหมวดอายุ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556
4. การเกิด การตาย การลงทะเบียนย้ายเข้า และการลงทะเบียนย้ายออก จำแนกตามเพศ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556
5. จำนวนและอัตราเกิดมีชีพ การตาย ทารกตาย และมารดาตาย พ.ศ. 2552 - 2556
6. การจดทะเบียนสมรส และหย่า จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2552 - 2556
7. ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามลักษณะบางประการของครัวเรือน จังหวัด พ.ศ. 2552 - 2556
8. บ้านจากการทะเบียน จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2554 - 2556

  2. สถิติแรงงาน (Labour Statistics)
1. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน ภาค และเพศ พ.ศ. 2556
2. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2554 - 2557
3. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ เป็นรายไตรมาส และเพศ พ.ศ. 2556 - 2557
4. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามอุตสาหกรรม เป็นรายไตรมาส และเพศ พ.ศ. 2556 - 2557
5. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน เป็นรายไตรมาส และเพศ พ.ศ. 2556 - 2557
6. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ เป็นรายไตรมาส และเพศ พ.ศ. 2556 - 2557
7. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามจำนวนชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์ เป็นรายไตรมาส และเพศ พ.ศ. 2556 - 2557
8. ผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2554 - 2557
9. อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จำแนกเป็นรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551 - 2556

    3. สถิติการศึกษา การฝึกอบรม ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงสถิติสื่อสารมวลชน (Education, Training, Religious and Culture Statistics Including Mass Communication Statistics) 
1. โรงเรียน จำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2556
2. โรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอน เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2556
3. ห้องเรียน จำแนกตามสังกัด และระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2556
4. ครู จำแนกตามสังกัด เพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2556
5. ครู จำแนกตามระดับการศึกษาที่ทำการสอน เพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2556
6. นักเรียน จำแนกตามสังกัด เพศ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556
7. นักเรียน จำแนกตามสังกัด เพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2556
8. นักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา เพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2556
9. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2556
10. สถานศึกษา อาจารย์ และนักศึกษา ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำแนกตามเพศ และสังกัด ปีการศึกษา 2556
11. อาจารย์ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา เพศ และสังกัด ปีการศึกษา 2556
12. ผู้ เรียน/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และผู้เรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำแนกตามเพศ และกิจกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ 2556
13. ผู้ เรียน/นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำแนกตามประเภทการศึกษา และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2556
14. วัด สำนักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556

  4. สถิติสุขภาพ (Health Statistics)
1. ผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด พ.ศ.2551-2555
2. ผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด เป็นรายอำเภอ พ.ศ.2555
3. ผู้ป่วยนอก จำแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2551-2555
4. ผู้ป่วยใน จำแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย (75 กลุ่มโรค) จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2551 - 2555
5. จำแนกตามกลุ่มสาเหตุที่สำคัญ และเพศ พ.ศ. 2554 - 2555
6. สถาน พยาบาลที่มีเตียงผู้ป่วยรับไว้ค้างคืน จำนวนเตียง แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้ป่วย จำแนกตามประเภทสถานพยาบาล และสังกัด พ.ศ. 2555
7. สถานพยาบาล จำแนกตามประเภท เป็นรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2555
8. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ.2555

  5. สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย (Gender Statistics)
1. ประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556
2. การเกิด การตาย จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2552 - 2556
3. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามเพศ และสถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2556 - 2557
4. ประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไปที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จำแนกตามเพศ สถานภาพแรงงาน ระดับการศึกษาที่สำเร็จ และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2554 - 2556
    
  

  6. สถิติรายได้รายจ่ายของครัวเรือน (Statistics of Household Income and Expenditure and their Distribution)

1. รายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556
2. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน และประเภทค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2556
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำแนกตามขนาดของครัวเรือน และช่วงของรายได้ พ.ศ. 2556
4. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำแนกตามขนาดของครัวเรือน และช่วงของค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2556
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน และแหล่งที่มาของรายได้ พ.ศ. 2556
6. หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน และวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม พ.ศ. 2556

  7. สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Other Social, Demographic and Related Statistics)
1. เนื้อที่ ระยะทางจากอำเภอถึงจังหวัด และจำนวนเขตการปกครอง จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556
2. สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ จำแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. 2553 - 2556

  8. สถิติบัญชีประชาชาติ (National Accounts)
1. ผลิตภัณฑ์ภาค และจังหวัด ตามราคาประจำปี พ.ศ. 2555
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ตามราคาประจำปี จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2551 - 2555
3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545) จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2551 - 2555

  9. สถิติการเกษตร การป่าไม้ และการประมง (Agriculture, Forestry and Fishery Statistics)
1. สถิติการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2545 - 2555
2. ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2545 - 2555
3. เนื้อที่ปลูกข้าวนาปี เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามประเภทข้าว เป็นรายอำเภอ ปีเพาะปลูก 2556/2557
4. เนื้อที่ปลูกข้าวนาปรัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามประเภทข้าว เป็นรายอำเภอ ปีเพาะปลูก 2555/2556
5. เนื้อที่เพาะปลูกข้าวไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามประเภทข้าว เป็นรายอำเภอ ปีเพาะปลูก 2555/2556
6. เนื้อที่เพาะปลูกพืชไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามชนิดของพืชไร่ ปีเพาะปลูก 2556/2557
7. เนื้อที่เพาะปลูกพืชผัก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามชนิดพืชผัก ปีเพาะปลูก 2556/2557
8. เนื้อที่เพาะปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามชนิดของไม้ผลและไม้ยืนต้น ปีเพาะปลูก 2556/2557
9. ปศุสัตว์ จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556
10. ครัว เรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด บ่อ กระชัง เนื้อที่ และปริมาณสัตว์น้ำจืดที่จับได้จากการทำประมงน้ำจืด เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556
11. สัตว์น้ำจืดที่จับได้ จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำจืด เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556
12. เงินกู้ของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำแนกตามประเภทเงินกู้ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556

  10. สถิติอุตสาหกรรม (Industrial Statistics)
1. สถานประกอบการ และลูกจ้าง จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พ.ศ. 2554-2556
2. สถานประกอบการอุตสาหกรรม จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2554 - 2556
3. สถานประกอบการอุตสาหกรรม จำนวนเงินทุน และจำนวนคนงาน จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556
4. ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง และพื้นที่ก่อสร้างอาคารโรงเรือน จำแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของอาคาร พ.ศ. 2556
5. ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง และพื้นที่ก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน จำแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2556

  11. สถิติพลังงาน (Energy Statistics)
1. ผู้ใช้ไฟฟ้า และการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จำแนกตามประเภทผู้ใช้ เป็นรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2556
2. ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำแนกตามชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2554 - 2556

  12 สถิติการขนส่ง (Transport Statistics)
1. รถจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2552 - 2556
2. รถใหม่ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2552 - 2556
3. รถ และรถใหม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2552 - 2556
4. อุบัติเหตุการจราจรทางบก และความเสียหาย พ.ศ 2552 - 2556
 
  13. สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Communication Statistics Including Information and Communication Technology (ICT) Statistics)
1. บริการโทรศัพท์ พ.ศ. 2552 - 2556
2. บริการไปรษณีย์ จำแนกเป็นรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2555 - 2556
3. ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ พ.ศ. 2554 - 2556
 
 
 14 สถิติการท่องเที่ยว (Tourism Statistics)
1. สถานพักแรม ห้องพัก ผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากการท่องเที่ยว จำแนกเป็นรายจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2555
2. สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัด พ.ศ. 2553-2555
  
  15 สถิติเงินตรา การเงิน การประกันภัย และดุลการชำระเงิน (Money, Finance, Insurance and Balance of Payments Statistics)

1. เงินรับฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ จำแนกเป็นรายจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2556
2. เงินรับฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2547 - 2556
3. สหกรณ์ จำแนกตามประเภทสหกรณ์ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556

  16 สถิติการคลัง (Fiscal Statistics)

1. รายรับ และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล จำแนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2555 - 2556
2. รายรับ และรายจ่ายจริงของเทศบาล จำแนกตามประเภท เป็นรายอำเภอ และเทศบาล ปีงบประมาณ 2556
3. รายรับ และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตำบล จำแนกตามประเภท เป็นรายอำเภอ และองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2556
4. รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพากร จำแนกตามประเภทภาษี เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556
5. รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552 - 2556

  17 สถิติราคา (Price Statistics)
1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป จำแนกตามหมวดสินค้า พ.ศ. 2553 - 2556
2. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป จำแนกเป็นรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2553 - 2556

  18 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ (Other Economic Statistics)
1. ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ และทุนจดทะเบียน จำแนกตามประเภทการจดทะเบียน พ.ศ. 2547 - 2556
2. ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ และทุนจดทะเบียน จำแนกตามประเภทการจดทะเบียน เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556
3. ทะเบียนนิติบุคคลใหม่ และทุนจดทะเบียน จำแนกตามประเภทการจดทะเบียน เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556
4. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา พ.ศ. 2552 - 2556
5. สถิติการประปา จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556

  19 สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environment  Statistics)
1. แหล่งน้ำ จำแนกตามประเภทแหล่งน้ำ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2555 - 2556
2. ปริมาณขยะมูลฝอย จำแนกเป็นรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2554 - 2556
 
  20 สถิติอุตุนิยมวิทยา (Meteorology  Statistics)
1. อุณหภูมิ และความกดอากาศ ณ สถานีตรวจอากาศ เป็นรายเดือน พ.ศ. 2555 - 2556
2. ความชื้นสัมพัทธ์ เป็นรายเดือน พ.ศ. 2555 - 2556
3. ปริมาณฝนเป็นรายเดือน พ.ศ. 2555 - 2556 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

http://mahasarakham.old.nso.go.th/nso/project/table/files/sarakham/O-src-22/2556/000/sarakham_O-src-22_2556_000_40000100.xls

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119