รายงานผลเบื้องต้นสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556

จำนวน 378 คน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจ้งหวัดมหาสารคาม จำนวน 76 คน ออกสัมภาษณ์ผู้ถือครองทำการเกษตรทุกคนทั่งทั้งจังหวัดในเดือนพฤษภาคม 2556 โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (Tablet) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผลตามหัวข้อต่างๆ ด้งนี้
1.  ผู้ถือครองและเน้้อที่ถือครองทำการเกษตร
2.  จำนวนผู้ถือครองทำการเกษตร จำแนกตามอำเภอ
3.  ลักษณะการทำการเกษตร


 

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119