การประชุมโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่

        เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2557 ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/ 18 กลุ่มจังหวัด  มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายอดุล จันทนปุ่ม)  เป็นประธาน  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์) ทีมที่ปรึกษาโครงการฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณบดี รองคณบดี มหาวิทยาลัย ฯ        ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา ผู้บังคับการตำรวจภูธรฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ประธานเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานของสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม

       ความเป็นมาของโครงการ เกิดขึ้นจากในระยะที่ผ่านมาสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการพัฒนาระบบสถิติเชิงพื้นที่รองรับการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 สู่ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/ 18 กลุ่มจังหวัด

       วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือ การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศระดับพื้นที่ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ พร้อมทั้งพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านสถิติขององค์กรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพด้านข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการกำหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดทั้งในระดับผลิตภัณฑ์ ที่มีศักยภาพ (Product Champian) เพื่อสร้างรายได้ให้จังหวัด และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหาในประเด็นสำคัญด้านต่างๆ (Critical Issue) ต่อไป

       สรุปประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแนวทางการพัฒนาข้อมูลตามแนวคิดห่่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)

ยุทธศาสตร์ มิติ PC/CI

1. ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ

 เศรษฐกิจ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
 2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การบริหารจัดการขยะในชุมชนเมือง
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สังคม  ศูนย์กลางบริการทางการศึกษา (ส่งเสริมหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับ AEC)
 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์  สังคม  พัฒนสุขภาวะ ป้องกันโรคเบาหวาน

     

         ในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางพัฒนาข้อมูลตามแนวคิดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และร่างผังสถิติทางการของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และมีมติเห็นชอบในหลักการให้สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามจัดทำข้อมูลและร่างผังสถิติทางการของ Product Champain/ Critical Issue ตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด บนแนวทางการพัฒนาข้อมูลตามแนวคิดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)

 020557-news4

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119