เป็นการดำเนินงานพัฒนาต่อยอดและขยายชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจจากประเด็นการพัฒนาสถิติใน 3 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการพัฒนาชุดข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดมหาสารคามและกลุ่มจังหวัด (ร้อยสารแก่นสินธุ์) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เพื่อให้ได้เป็นแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ ของจังหวัดมหาสารคาม 


 

 การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/ 18 กลุ่มจังหวัด                   

งบประมาณ 2557

- คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 41/2557 ลวท 22 เม.ย. 2557 เรื่องแ่ต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด 
- คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1061/2557  ลวท 30 พ.ค. 2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด (เพิ่มเติม)  
รายงานการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด (01 พ.ค. 2557)
- การประชุม      

 - คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม   ที่ 1301/2557 ลวท 30 มิ.ย. 2557 เรื่องแ่ต่งตั้งคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด 

งบประมาณ 2558
- แผนพัฒนสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม
- การประชุม  

 - คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 642/2558 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด

 - คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ มค 0017.2/ว4418 ลงวันที่ 16 กันยายน 2558 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดมหาสารคาม

งบประมาณ 2559
- การประชุม

 e-sarn-central3

- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัด ครั้งที่1/2557 (12 มิถุนายน 2557)
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสถิติระดับกลุ่มจังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง) (21 ก.ค. 2557)
- บันทึก ความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องความเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจระดับพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

Link ที่เกี่ยวข้อง/ ข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงาน

- เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (สำนักงาน ก.พ.ร.)

- ก.ไอซีที หนุน สสช. แปลงแผนแม่บทฯ สู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่

- แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558-2561

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559

 


 

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119