โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ฯ      เป็นการดำเนินงานพัฒนาต่อยอดและขยายชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจจากประเด็นการพัฒนาสถิติใน 3 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการพัฒนาชุดข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดมหาสารคามและกลุ่มจังหวัด (ร้อยสารแก่นสินธุ์) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เพื่อให้ได้เป็นแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ ของจังหวัดมหาสารคาม 


 

 การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/ 18 กลุ่มจังหวัด       
           

งบประมาณ 2562

 - การประชุม

   - คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 2125 / 2562  ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด  new animation

งบประมาณ 2561

- แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561-2564)   
- การประชุม

 

   - คำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 7063 / 2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

งบประมาณ 2560

 -การประชุม

    • เอกสารประกอบการประชุม
    • รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
    • ภาพการประชุม
  • ครั้งที่ 2 /2560
   • หนังสือขอยกเว้นการจัดประชุมคระกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2
   • หนังสือขอความคิดเห็นต่อบทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ชุดข้อมูลกลาง (ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ)
    • แบบแสดงความคิดเห็น


งบประมาณ 2559
- การประชุม


สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119