สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556

   1. ครัวเรือนทั่วประเทศ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 25,194 บาท
   2. ครัวเรือนทั่วประเทศ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 19,061 บาท
   3. สัดส่วนของค่าใช้จ่ายต่อรายได้ประมาณร้อยละ 75.7
   4. รายได้ของครัวเรือนลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 4.1 และค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 4.7
   5. ภาวะการเป็นหนี้มีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปี 2554
   6. ภาพรวมการกระจายรายได้ของครัวเรือนทั่วประเทศดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554

  (ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม)


 

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119