สรุปผลที่สำคัญ การทำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2556

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี โดยล่าสุดในปี 2556 มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานมากถึง 3.45 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งสิ้น 9.00 ล้านคน  

       ข้อมูลสรุปนี้จะเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ หน่วยงานผู้ดูแลสิทธิการทำงานและการคุ้มครองแรงงานใช้ในการบริหารจัดการให้ผู้สูงอายุที่ทำงานได้เข้าถึงสวัสดิการ และความคุ้มครองต่างๆ ซึ่งจะยังประโยชน์ให้แก่ผู้สูงอายุที่ยังทำงานต่อไป

 (ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม)


 

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119