หนังสือ เอกสาร รายงานต่างๆ ที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม(เอกสารที่เผยแพร่นี้ เป็นเอกสาร/ รายงานฉบับล่าสุดที่ได้รับหรือจัดทำขึ้น  ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม หรือดาวโหลดได้จากเว็บ สำหรับเอกสาร/ รายงานฉบับก่อนหน้านี้ท่านสามารถค้นหาได้จากระบบห้องสมุดของสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามหรือสามารถสอบถามได้ที่ 043-777446  e:mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119