การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2556

ของประชากร ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงาน การว่างงานเป็นประจำทุกเดือน โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบถามข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่าง แล้วส่งข้อมูลให้สำนักงานสถิติแห่งชาติในส่วนกลางประมวลผล

       ผลการสำรวจฯ ในไตรมาสที่ 4 นี้พบว่าจังหวัดมหาสารคามมีกำลังแรงงานทั้งหมด 644,754 คน คิดเป็นร้อยละ 76.8 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยผู้มีงานทำคิดเป็นร้อยละ 99.9 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน ผู้มีอาชีพเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมงมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.1 ของผู้มีงานทำ โดยหญิงมีสัดส่วนมากกว่าชาย  รองลงมาเป็นพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด ผู้มีอาชีพเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีอาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ และผู้มีอาชีพประกอบอาชีพด้านต่างๆ ตามลำดับ


 

 

 

 

 


 

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119