การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 3/2556

ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงาน การว่างงานเป็นประจำทุกเดือน โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบถามข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่าง แล้วส่งข้อมูลให้สำนักงานสถิติแห่งชาติในส่วนกลางประมวลผล    

         ผลการสำรวจฯ ในไตรมาสที่ 3 นี้พบว่าจังหวัดมหาสารคามมีกำลังแรงงานทั้งหมด 621,597 คน   คิดเป็นร้อยละ   74.1 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยเป็นผู้มีงานทำ คิดเป็นร้อยละ 99.1 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงานรวม ผู้มีอาชีพเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมงมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.9 ของผู้มีงานทำ โดยหญิงมีสัดส่วนมากกว่าชาย  รองลงมาเป็นผู้มีอาชีพเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีอาชีพเป็นพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด ผู้มีอาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ และผู้มีอาชีพปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและการประกอบ ตามลำดับ

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119