ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สำคัญของประเทศไทย 2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้คัดเลือกข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญที่รวบรวมจากผลการสำรวจ/ สำมะโนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และข้อมูลของหน่วยงานอื่นๆ ที่จัดทำในรอบปีล่าสุด โดยนำเสนอเป็น 13 บท ไดเแก่ ตัวชี้วัดสำคัญ ประชากร แรงงาน การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขภาพ สังคมอื่นๆ บัญชีประชาชาติ อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว การเงิน/การคลัง ดัชนีราคา/การค้าต่างประเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พลังงาน/สิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดอาเซียน

<คลิกอ่าน e-book>

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119