สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจความต้องการขึดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2557

 

ได้แก่ กระทรวงแรงงาน และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ได้มีข้อมูลประกอบการวางแผน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของประเทศ และที่สำคัญประชาชนผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาตน เองให้ตรงกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่ม และแต่ละพื้นที่    

        สำหรับผลการสำรวจในปี 2557 พบว่าจำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 4.00 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 7.3    โดยที่ผู้หญิงมีคาามต้องการพัฒนาฝีมือมากกว่าชาย และเมื่อเปรียบเที่ยบกับช่วย 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถมีแนวโน้มลงลง จาก 7.07 ล้านคนในปี 2553 เป็น 4.00 ล้านคนในปี 2557

(ขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม)

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119