สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2556

ในสถานประกอบการ สำหรับนำไปกำหนดนโยบาย วางแผน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีฯ ในสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในปี 2556 นี้พบว่ามีสถานประกอบการที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินกิจการร้อยละ 24.8 โดยสถานประกอบการที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับโรงพยาบาลเอกชนมีการใช้ คอมพิวเตอร์มากที่สุดคือร้อยละ 99.7 และการผลิตมีการใช้น้อยที่สุดเพียงร้อยละ 14.1 สำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีฯ ของสถานประกอบการส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายการบริการด้านการสื่อสารมากที่สุด คือร้อยละ 40.0

(ขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม)

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119