การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 1/2557

ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงาน การว่างงานเป็นประจำทุกเดือน โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบถามข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่าง แล้วส่งข้อมูลให้สำนักงานสถิติแห่งชาติในส่วนกลางประมวลผล    

         ผลการสำรวจฯ ในไตรมาสที่ 1 นี้พบว่าจังหวัดมหาสารคามมีกำลังแรงงานทั้งหมด 580,411 คน   คิดเป็นร้อยละ   68.9 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยเป็นผู้มีงานทำ คิดเป็นร้อยละ 67.6 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงานรวม ผู้มีอาชีพเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและการประมงมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.6 ของผู้มีงานทำ โดยชายมีสัดส่วนมากกว่าหญิง  สำหรับการว่างงาน มีผู้ว่างงานคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.3 ของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน และะหญิงมีอัตราการว่างงานมากกว่าชาย

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119