สรุปผลที่สำคัญ สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555

            ผลสะทัอนหนึ่งที่ได้จากการทำสำมะโนในครั้งนี้คือในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศมีการเจริญเติบโตไม่มากนัก สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขนาดสถานประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศเป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก (คนงาน 1-15 คน) อุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศได้แก่อุตสาหกรรมผลิตอาหาร

(ขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม)

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119