สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจอนามัย สวัสดิการ การบริโภคอาหาร และสุขภาพจิต พ.ศ. 2556

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เป็นผู้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ รวมถึงเอกชนที่ต้องการใช้ข้อมูล และประชาชนที่สนใจทั่วไป 
             ในเล่มประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ได้แก่ประเด็นด้านอนามัยและสวัสดิการ พบว่าประชากรมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลร้อยละ 98.3 ส่วนใหญ๋เป็นประเภทบัตรประกันสุขภาพ ร้อยละ 74.4 รองลงมาคือประกันสังคม/กองทุนทดแทน (ร้อยละ 15.4) และสวัสดิการข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 8.6 สำหรับประเด็นด้านการบริโภคอาหาร พบว่าประชากรส่วนใหญ่ (อายุ 6 ปีขึ้นไป) เลือกซื้ออาหารโดยคำนึงถึงรสชาติ (ร้อยละ 24.5) มากกว่าความสะอาด (ร้อยละ19.4) และความชอบ (ร้อยละ 17.7) ส่วนประเด็นสุขภาพจิต พบว่าประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่มีสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ

(ขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม)

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119