สรุปผลที่สำคัญ การสำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556

เด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 6 ปี) ในกรุงเทพฯ มีอัตราการอ่านหนังสือในช่วงนอกเวลาเรียนสูงสุด (ร้อยละ 70.1) และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการอ่านต่ำสุด (ร้อยละ 53.5) การอ่านหนังสือของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป พบว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 68.6 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 81.8 ในปี 2556  ประเภทของหนังสือที่ผู้อ่านอยู่ในวัยตั้งแต่เยาวชน-วัยทำงาน (15-59 ปี) ขึ้นไปอ่านมากที่สุดคือหนังสือพิมพ์ สำหรับผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป หนังสือที่อ่านมากที่สุดคือหนังสือ/เอกสารเกี่ยวกับคำสอนทางศาสนา

(ขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม)

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119