สธ.ชี้ครัวเรือนไทยสูญวัยแรงงาน ปีละกว่า 30,000 คน เหตุเพราะป่วยจาก 4 โรคเอ็นซีดี


ncdกระทรวงสาธารณสุขเผย พบคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ มะเร็งรวมกันปีละกว่า  89,000 คน โดยร้อยละ 37 อยู่ในวัยแรงงาน อายุไม่ถึง 60 ปี และพบเด็กไทยอายุต่ำกว่า 5 ปี เป็นโรคอ้วนอันดับ 2 ในกลุ่มประเทศอาเซียน เหตุจากพฤติกรรมกินอาหารที่ไม่เหมาะสม และขาดการออกกำลังกาย
สาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือที่เรียกว่าโรคเอ็นซีดี (Non Communicable Disease : NCD) เอ็นซีดี ส่วนใหญ่เกิดจากการมีพฤติกรรมสุขภาพประจำวันที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สมดุลย์กัน เช่น พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย โดยจากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดในปี 2554 พบว่าประชากรอายุ 11 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายเพียงร้อยละ 26 นอกจากนี้ ยังนิยมรับประทานอาหารที่รสหวาน มัน เค็มมากขึ้น ส่วนผัก ผลไม้ รับประทานน้อยมากเฉลี่ยคนละ 1.8 กรัมหรือไม่ถึงวันละ 2 ขีด
(บทความฉบับเต็ม) 
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119