รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 จังหวัดมหาสารคาม

รายงานฉบับเป็นการนำเสนอผลในระดับจังหวัด ซึ่งได้แสดงไว้เฉพาะตารางข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญๆ โดยจำแนกข้อมูลตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน โดยรวมทั้งจังหวัด

 (ดูรายงาน)

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119