สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และศูนย์ปรองดอง มหาสารคาม 2557

ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างจากชุมนุม/หมู่ บ้านในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2557 จำนวนทั้งสิ้น 50 หมู่บ้าน มีประชาชนที่ตกเป็นตัวอย่าง 1000 ราย  ในการสำรวจครั้งนี้เป็นการสำรวจในระยะที่ 1 (ขจัดความขัดแย้ง สร้างความสามัคคี)  ซึ่งมีประชาชนร้อยละ 99.5 พอใจในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ระยะที่ 1

(อ่านรายงาน)

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119