รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2557

changwat57-mkm4-rgb  
คำอธิบาย : 
รวบรวมและนำเสนอข้อมูลสถิติพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ตัวชี้วัดต่าง ๆ ของจังหวัด  โดยรวบรวมจากผลการจัดทำสำมะโนและสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และจากหน่วยงานสถิติอื่น ๆ   เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไป และส่วนที่เป็นตารางข้อมูลสถิติ (ปีข้อมูล พ.ศ. 2556)


ส่วนที่1
(คำนำ แผนที่จังหวัด สารบัญตารางสถิติ สัญลักษณ์ มองจังหวัดผ่านข้อมูลสถิติ)
ส่วนที่ 2 ตารางสถิติ
    1. สถิติประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ (Demographic, Population and Housing Statistics)
1. ประชากรจากการทะเบียน อัตราการเปลี่ยนแปลง และความหนาแน่นของประชากร จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2552 - 2556
2. ประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ เป็นรายอำเภอ และเขตการปกครอง พ.ศ. 2554 - 2556
3. ประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามหมวดอายุ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556
4. การเกิด การตาย การลงทะเบียนย้ายเข้า และการลงทะเบียนย้ายออก จำแนกตามเพศ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556
5. จำนวนและอัตราเกิดมีชีพ การตาย ทารกตาย และมารดาตาย พ.ศ. 2552 - 2556
6. การจดทะเบียนสมรส และหย่า จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2552 - 2556
7. ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามลักษณะบางประการของครัวเรือน จังหวัด พ.ศ. 2552 - 2556
8. บ้านจากการทะเบียน จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2554 - 2556

  2. สถิติแรงงาน (Labour Statistics)
1. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน ภาค และเพศ พ.ศ. 2556
2. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2554 - 2557
3. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ เป็นรายไตรมาส และเพศ พ.ศ. 2556 - 2557
4. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามอุตสาหกรรม เป็นรายไตรมาส และเพศ พ.ศ. 2556 - 2557
5. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน เป็นรายไตรมาส และเพศ พ.ศ. 2556 - 2557
6. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ เป็นรายไตรมาส และเพศ พ.ศ. 2556 - 2557
7. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามจำนวนชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์ เป็นรายไตรมาส และเพศ พ.ศ. 2556 - 2557
8. ผู้ว่างงาน และอัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2554 - 2557
9. อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จำแนกเป็นรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2551 - 2556

    3. สถิติการศึกษา การฝึกอบรม ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงสถิติสื่อสารมวลชน (Education, Training, Religious and Culture Statistics Including Mass Communication Statistics) 
1. โรงเรียน จำแนกตามสังกัด เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2556
2. โรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอน เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2556
3. ห้องเรียน จำแนกตามสังกัด และระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2556
4. ครู จำแนกตามสังกัด เพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2556
5. ครู จำแนกตามระดับการศึกษาที่ทำการสอน เพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2556
6. นักเรียน จำแนกตามสังกัด เพศ และชั้นเรียน ปีการศึกษา 2556
7. นักเรียน จำแนกตามสังกัด เพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2556
8. นักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา เพศ เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2556
9. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นรายอำเภอ ปีการศึกษา 2556
10. สถานศึกษา อาจารย์ และนักศึกษา ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำแนกตามเพศ และสังกัด ปีการศึกษา 2556
11. อาจารย์ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา เพศ และสังกัด ปีการศึกษา 2556
12. ผู้ เรียน/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และผู้เรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำแนกตามเพศ และกิจกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ 2556
13. ผู้ เรียน/นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำแนกตามประเภทการศึกษา และเพศ เป็นรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2556
14. วัด สำนักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ มัสยิด พระภิกษุ และสามเณร จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556

  4. สถิติสุขภาพ (Health Statistics)
1. ผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด พ.ศ.2551-2555
2. ผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด เป็นรายอำเภอ พ.ศ.2555
3. ผู้ป่วยนอก จำแนกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2551-2555
4. ผู้ป่วยใน จำแนกตามกลุ่มสาเหตุป่วย (75 กลุ่มโรค) จากสถานบริการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2551 - 2555
5. จำแนกตามกลุ่มสาเหตุที่สำคัญ และเพศ พ.ศ. 2554 - 2555
6. สถาน พยาบาลที่มีเตียงผู้ป่วยรับไว้ค้างคืน จำนวนเตียง แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และผู้ป่วย จำแนกตามประเภทสถานพยาบาล และสังกัด พ.ศ. 2555
7. สถานพยาบาล จำแนกตามประเภท เป็นรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2555
8. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ.2555

  5. สถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย (Gender Statistics)
1. ประชากรจากการทะเบียน จำแนกตามเพศ และหมวดอายุ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556
2. การเกิด การตาย จำแนกตามเพศ พ.ศ. 2552 - 2556
3. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามเพศ และสถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2556 - 2557
4. ประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไปที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จำแนกตามเพศ สถานภาพแรงงาน ระดับการศึกษาที่สำเร็จ และกลุ่มอายุ พ.ศ. 2554 - 2556
    
  
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119