รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2557  6. สถิติรายได้รายจ่ายของครัวเรือน (Statistics of Household Income and Expenditure and their Distribution)
1. รายได้ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556
2. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน และประเภทค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2556
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำแนกตามขนาดของครัวเรือน และช่วงของรายได้ พ.ศ. 2556
4. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำแนกตามขนาดของครัวเรือน และช่วงของค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2556
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน และแหล่งที่มาของรายได้ พ.ศ. 2556
6. หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จำแนกตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน และวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม พ.ศ. 2556

  7. สถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Other Social, Demographic and Related Statistics)
1. เนื้อที่ ระยะทางจากอำเภอถึงจังหวัด และจำนวนเขตการปกครอง จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556
2. สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ จำแนกตามประเภทความผิด พ.ศ. 2553 - 2556

  8. สถิติบัญชีประชาชาติ (National Accounts)
1. ผลิตภัณฑ์ภาค และจังหวัด ตามราคาประจำปี พ.ศ. 2555
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ตามราคาประจำปี จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2551 - 2555
3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ (ปีอ้างอิง พ.ศ. 2545) จำแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2551 - 2555

  9. สถิติการเกษตร การป่าไม้ และการประมง (Agriculture, Forestry and Fishery Statistics)
1. สถิติการใช้ที่ดิน พ.ศ. 2545 - 2555
2. ลักษณะการถือครองที่ดินทางการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2545 - 2555
3. เนื้อที่ปลูกข้าวนาปี เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามประเภทข้าว เป็นรายอำเภอ ปีเพาะปลูก 2556/2557
4. เนื้อที่ปลูกข้าวนาปรัง เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามประเภทข้าว เป็นรายอำเภอ ปีเพาะปลูก 2555/2556
5. เนื้อที่เพาะปลูกข้าวไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามประเภทข้าว เป็นรายอำเภอ ปีเพาะปลูก 2555/2556
6. เนื้อที่เพาะปลูกพืชไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามชนิดของพืชไร่ ปีเพาะปลูก 2556/2557
7. เนื้อที่เพาะปลูกพืชผัก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามชนิดพืชผัก ปีเพาะปลูก 2556/2557
8. เนื้อที่เพาะปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จำแนกตามชนิดของไม้ผลและไม้ยืนต้น ปีเพาะปลูก 2556/2557
9. ปศุสัตว์ จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556
10. ครัว เรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด บ่อ กระชัง เนื้อที่ และปริมาณสัตว์น้ำจืดที่จับได้จากการทำประมงน้ำจืด เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556
11. สัตว์น้ำจืดที่จับได้ จำแนกตามชนิดสัตว์น้ำจืด เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556
12. เงินกู้ของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำแนกตามประเภทเงินกู้ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556

  10. สถิติอุตสาหกรรม (Industrial Statistics)
1. สถานประกอบการ และลูกจ้าง จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พ.ศ. 2554-2556
2. สถานประกอบการอุตสาหกรรม จำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พ.ศ. 2554 - 2556
3. สถานประกอบการอุตสาหกรรม จำนวนเงินทุน และจำนวนคนงาน จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556
4. ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง และพื้นที่ก่อสร้างอาคารโรงเรือน จำแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของอาคาร พ.ศ. 2556
5. ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง และพื้นที่ก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน จำแนกตามเขตการปกครอง และชนิดของสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2556

  11. สถิติพลังงาน (Energy Statistics)
1. ผู้ใช้ไฟฟ้า และการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า จำแนกตามประเภทผู้ใช้ เป็นรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2556
2. ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำแนกตามชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2554 - 2556

  12 สถิติการขนส่ง (Transport Statistics)
1. รถจดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2552 - 2556
2. รถใหม่ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2552 - 2556
3. รถ และรถใหม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จำแนกตามประเภทรถ พ.ศ. 2552 - 2556
4. อุบัติเหตุการจราจรทางบก และความเสียหาย พ.ศ 2552 - 2556
 
  13. สถิติการสื่อสาร รวมถึงสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Communication Statistics Including Information and Communication Technology (ICT) Statistics)
1. บริการโทรศัพท์ พ.ศ. 2552 - 2556
2. บริการไปรษณีย์ จำแนกเป็นรายอำเภอ ปีงบประมาณ 2555 - 2556
3. ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ พ.ศ. 2554 - 2556
 
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119