รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2557


 
 14 สถิติการท่องเที่ยว (Tourism Statistics)
1. สถานพักแรม ห้องพัก ผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากการท่องเที่ยว จำแนกเป็นรายจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2555
2. สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัด พ.ศ. 2553-2555
  
  15 สถิติเงินตรา การเงิน การประกันภัย และดุลการชำระเงิน (Money, Finance, Insurance and Balance of Payments Statistics)

1. เงินรับฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ จำแนกเป็นรายจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2556
2. เงินรับฝาก และเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2547 - 2556
3. สหกรณ์ จำแนกตามประเภทสหกรณ์ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556

  16 สถิติการคลัง (Fiscal Statistics)

1. รายรับ และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล จำแนกตามประเภท ปีงบประมาณ 2555 - 2556
2. รายรับ และรายจ่ายจริงของเทศบาล จำแนกตามประเภท เป็นรายอำเภอ และเทศบาล ปีงบประมาณ 2556
3. รายรับ และรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตำบล จำแนกตามประเภท เป็นรายอำเภอ และองค์การบริหารส่วนตำบล ปีงบประมาณ 2556
4. รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพากร จำแนกตามประเภทภาษี เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556
5. รายได้จากการจัดเก็บเงินภาษีของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2552 - 2556

  17 สถิติราคา (Price Statistics)
1. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป จำแนกตามหมวดสินค้า พ.ศ. 2553 - 2556
2. ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป จำแนกเป็นรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2553 - 2556

  18 สถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ (Other Economic Statistics)
1. ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ และทุนจดทะเบียน จำแนกตามประเภทการจดทะเบียน พ.ศ. 2547 - 2556
2. ทะเบียนนิติบุคคลที่คงอยู่ และทุนจดทะเบียน จำแนกตามประเภทการจดทะเบียน เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556
3. ทะเบียนนิติบุคคลใหม่ และทุนจดทะเบียน จำแนกตามประเภทการจดทะเบียน เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556
4. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยา พ.ศ. 2552 - 2556
5. สถิติการประปา จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2556

  19 สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environment  Statistics)
1. แหล่งน้ำ จำแนกตามประเภทแหล่งน้ำ เป็นรายอำเภอ พ.ศ. 2555 - 2556
2. ปริมาณขยะมูลฝอย จำแนกเป็นรายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2554 - 2556
 
  20 สถิติอุตุนิยมวิทยา (Meteorology  Statistics)
1. อุณหภูมิ และความกดอากาศ ณ สถานีตรวจอากาศ เป็นรายเดือน พ.ศ. 2555 - 2556
2. ความชื้นสัมพัทธ์ เป็นรายเดือน พ.ศ. 2555 - 2556
3. ปริมาณฝนเป็นรายเดือน พ.ศ. 2555 - 2556 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

http://mahasarakham.old.nso.go.th/nso/project/table/files/sarakham/O-src-22/2556/000/sarakham_O-src-22_2556_000_40000100.xls

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119