การสำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย สิงหาคม พ.ศ. 2557

โดย ใช้ข้อถามสุขภาพจิต 15 ข้อ สอบถามคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพจิตของ ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ภายในเล่มประกอบด้วยข้อมูลสถิติที่สำคัญ ได้แก่  ข้อมูลสุขภาพจิตตามลักษณะประชากร  ข้อมูลสุขภาพจิตตามโครงสร้างกำลังแรงงาน ข้อมูลสุขภาพจิตผู้มีงานทำ ข้อมูลสุขภาพจิตผู้ว่างงาน

 (ขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม)

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119