รายได้และการกระจายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. 2556 (ระดับจังหวัด)

สสช. เล็งเห็นว่าข้อมูลรายได้ รายจ่าย และหนี้สินเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญและจำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ที่ไม่เท่่าเทียมกันของประชาชนในประเทศ

 (ดูข้อมูลได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม)

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119