ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. 2557

วัตถุประสงค์ในการจัดทำ เพื่อศึกษาภาวะเศรษฐกิจของประเทศในแต่ละด้าน เช่นเศรษฐกิจมหภาค ขีดความสามารถในการแข่งขัน   เพื่อใช้ติดตามและประเมินผลด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มในเรื่องสำคัญ ๆ ด้านเศรษฐกิจ

 (ดูข้อมูลได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม)

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119