สรุปผลการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร 2557

smoke-drink57     การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร 2557 สสช.สรุปผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา พบว่าประชากรอายุ 15 ปีขึ้นจำนวน 54.8 ล้านคน มีคนที่สูบบุหรี่ 11.4 ล้านคน กลุ่มที่สูบมากที่สุดมีอายุระหว่าง 25-29 ปี จำนวน 8.3 ล้านคน อายุของเยาวชนที่เริ่มสูบคือ 15.6 ปี ส่วนพฤติกรรมการสูบพบว่าร้อยละ 27.8 ของผู้สูบทั้งหมดเป็นผู้ที่ชอบสูบบุหรี่ในตัวบ้าน สำหรับการดื่มสุราพบว่าสาเหตุหลักของการดื่มทั้งชายและหญิงเหมือนกันคือเพื่อการเข้าสังคมหรือการสร้างสรรค์ และเบียร์เป็นเครื่องดื่มที่มีผู้นิยมดื่มมากที่สุด
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119