การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 4/2557

ของประชากร ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำงาน การว่างงานเป็นประจำทุกเดือน โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบถามข้อมูลจากครัวเรือนตัวอย่าง แล้วส่งข้อมูลให้สำนักงานสถิติแห่งชาติในส่วนกลางประมวลผล

       ผลการสำรวจฯ ในไตรมาสที่ 4 นี้พบว่าประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่อยู่ในกำลังแรงงานรวม 482,375 คน เป็นผู้มีงานทำ 481,080 คน และเป็นผู้ว่างงาน 11,295 คน อัตราว่างงานคิดเป็นร้อยละ 0.3  โดยเป็นการทำงานในภาคเกษตร 50.3% และนอกภาคเกษตร 49.7%  สำหรับสถานภาพในการทำงานพบง่าผู้มีงานทำ 208,640 คน(43.3%) เป็นผู้ที่ทำงานส่วนตัวจำนวนมากที่สุด  ถัดมาคือสถานภาพช่วยธุรกิจครอบครัว 122,587 คน(25.5%) และ เป็นลูกจ้างเอกชนจำนวน 89,807 คน (18.7%)  (อ่านทั้งหมด)

 

 

 

 


 

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119