สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556

จากครัวเรือนผู้ถือครองทำการเกษตรทั้งหมดในจังหวัดมหาสารคาม เพือเสนอข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของโครงสร้างพื้นฐานและโครงสร้างอื่นๆ  ในการจัดทำสำมะโนการเกษตรในครั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการเกษตร ในการให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านของจังหวัดมหาสารคามมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลสถิติ  นอกจากนี้ประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล รวมทั้งได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด  (อ่านทั้งหมด)

 

 

 

 


 

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119