รายงานสรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะ

waste2          รายงานผลการสำรวจฉบับนี้สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่่น ได้รับมอบหมายให้ร่วมกันจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จำนวน 142 แห่ง ซึ่งได้ดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายจังหวัดมหาสารคาม ปี 2558-2562 โดยผู้จัดทำหวังว่าทั้งภาครัฐและประชาชนจะได้รัประโยชน์ในการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้ไปใช้วางแผนบริหารจัดการขยะในระดับพื้นที่และระดับครัวเรือนต่อไป

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119