ผลสำรวจความพึงพอใจงานบุญเบิกฟ้า 150 ปีเมืองมหาสารคาม 2558

tour150y-report          รายงานผลการสำรวจฉบับนี้สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม และสำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ได้รับมอบหมายให้ร่วมกันจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวัง/ ความต้องการ จากผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในงานมหกรรมท่องเที่ยวงานบุญเบิกฟ้า กิจกรรมแสง สี เสียง งานบุญเบิกฟ้า 150 ปี มหาสารคาม พ.ศ. 2558  ซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม ณ สนามโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัด เป็นการเปิดประตูส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น

          สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดมหาสารคาม หวังว่าผลการสำรวจในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามในการนำไปใช้วางแผนในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119