สรุปผลที่สำคัญ : การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2556

ภายในเล่มประกอบด้วยผลการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่น  เพศและอายุ ระดับการศึกษา สภานภาพการสมรส ประเภทของการย้ายถื่น และเหตุผลของการย้ายถิ่น

(ขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม)

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119