สรุปผลที่สำคัญภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2557

ชั่วโมงการทำงาน ระดับการศึกษาที่สำเร็จ ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยตลอดทั้งปี 2557  รวมทั้งได้นำเสนอสรุปข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลา เพื่อแสดงให้เห็นแนวโน้มของการจ้างงาน และการว่างงานของตลากแรงงานไทยในภาพรวม สำหรับข้อมูลที่เป็นรายละเอียดได้นำเสนอไว้ในรายงานฉบับรายไตรมาส

(ขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม)

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119