สรุปผลที่สำคัญ : การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2557

สำนักงานสถิติแห่งชาติหวังเป็นอย่างยื่งว่ารายงานฉบับนี้จะสามารถชี้ให้เห็นและเข้าใจสถานการณ์การสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากรไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปประเมินผลเพื่อกำหนดนโยบาย จนถึงหามาตรการป้องกันต่อไป

(ขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม)

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119