ประชาสัมพันธ์: การประชุมคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด

จัดเก็บข้อมูลรายการสถิติทางการที่สำคัญที่ยังไม่ต่อเนื่อง หรือขาดหายไป (Data Gap Analysis) พร้อมสรุปแนวทางการจัดเก็บและมอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119