สรุปผลที่สำคัญ : การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2557


การเปรียบเทียบประเภทค่าใช้จ่ายครัวเรือน รายภาค (ปี 2555-2557)  การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริโภคและการตรวจรักษาพยาบาลของครัวเรือน (ปี 2553-2557) การเปรียบเที่ยบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริโภคของครัวเรือน (ปี 2557) และการเปรียบเทียบการใช้จ่ายครัวเรือนกลุ่มต่างๆ ในปี 2556 และปี 2557 

(ขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม)

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119