สรุปผลที่สำคัญ : การสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพจิต(ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2557


กลุ่มอายุ 40-49 ปีเป็นกลุ่มที่มีสุขภาพจิตดีที่สุด และพบว่าผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีสุขภาพจิตดีกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ำกว่า สำหรับการยอมรับพฤติกรรมทางสังคม พบว่าคนไทยอายุ 13 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มยอมรับการพูดภาษาฝรั่งคำไทยคำมากขึ้น ส่วนการใส่เสื้อสายเดี่ยว เกาะอกเปิดหน้าท้อง นุ่งสั้น และการแสดงพฤติกรรมไม่สุภาพในที่สาธารณะ มีแนวโน้มการไม่ยอมรับพฤติกรรมเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนั้นในพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศที่เปิดเผยทั้งผู้ที่ยอมรับได้และรับไม่ได้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างละเล็กน้อย ในเรื่องของการทำตัวผิดเพศไม่ว่าหญิงทำตัวเป็นชายหรือชายทำตัวเป็นหญิงในการสำรวจพบว่าคนไทยยอมรับได้เพิ่มขึ้น

(ขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม)

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119