เรื่องเล่าจากตัวเลข #2


ในเล่มประกอบด้วย "ตัวเลข" ด้านต่างๆ เช่น สถานการณ์เด็กและวัยรุ่นไทย อินเตอร์เน็ตกับวัยรุ่นไทย คุณภาพการศึกษา มิติที่ต้องเร่งพัฒนา การฆ๋าตัวตาย: ภัยทางจิต ภัยเงียบจากโรคติดต่อไม่เรื่อรังเป็นต้น

(ขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม)

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119