รายงาน : แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม

mkm-statplan   แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม

          รายงานฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และนำเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ โดยสำนักงานถิติจังหวัดมหาสารคามได้ทำการศึกษาข้อมูลศักยภาพ และประเด็นยุทธศาสคร์ของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อจัดทำผังสถิติทางการของชุดข้อมูลที่สำคัญ จำเป็น และเพียงพอต่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และวาระแห่งชาติ <อ่านรายงาน>

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119