สรุปผลที่สำคัญ ผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพ.ศ. 2557


วางแผนหรือกำหนดนโยบาย เพื่อให้ประเทศสามารถเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจในระบบดิจิตอลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

(ขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม)

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119