ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559

 meeting130959     นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม โดยการนำของนางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัด เป็นเจ้าภาพจัดประชุมในครั้งนี้

ประธานในการประชุมได้กล่าวสรุปขอให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำส่งข้อมูลแก่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เพื่อจะได้รวบรวมและนำไปประกอบการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดต่อไป

<คลิกดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม>สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119