เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามจัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 ภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/ 18 กลุ่มจังหวัด  มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ)  เป็นประธาน  พร้อมด้วยนางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม ข้าราชการและพนักงานของสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

       ความเป็นมาของโครงการ เกิดขึ้นจากในระยะที่ผ่านมาสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการพัฒนาระบบสถิติเชิงพื้นที่รองรับการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 สู่ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/ 18 กลุ่มจังหวัด

       วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือ การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศระดับพื้นที่ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ พร้อมทั้งพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านสถิติขององค์กรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพด้านข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการกำหนดทิศทางการพัฒนาของจังหวัดทั้งในระดับผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ (Product Champian) เพื่อสร้างรายได้ให้จังหวัด และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแก้ไขปัญหาในประเด็นสำคัญด้านต่างๆ (Critical Issue) ต่อไป

            สรุปรายการชุดข้อมูลสถิติทางการ (ข้อมุลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร) จังหวัดมหาสารคาม ณ 13 กันยายน 2559

     mkm-officialstatistics2559

        ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในขัอมูลสถิติที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามนำเสนอ และประธานในที่ประชุมฯ ได้ขอให้หน่วยงานต่างๆ นำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาให้สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เพื่อจะได้รวบรวมและนำไปประกอบการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดต่อไป

 meeting130959-2

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119