การอบรม"การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน"

24-25 12_59
เมื่อวันที่ 24 -25 ธันวาคม 2559  สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน" โดยมี นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น นางสาวพัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูลสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงานจากสำนักงานสถิติจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  (มหาสารคาม ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์) เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเข้าใจทิศทางและบทบาทของสำนักงานสถิติจังหวัด และเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถในด้านการจัดการข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นของจังหวัด ให้เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ((MIS) สำหรับให้ผู้บริหารในจังหวัดใช้วางแผนและตัดสินใจต่อไป
        
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119