อุปสมบทหมู่ เพื่อถวายพระราชกุกล

16-17 0160pra
นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่แก่ประชาชน และนายเอกดนัย วุฒิ พนักงานของสำนักงานสถิติจังหวัดฯ ที่วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาสประกอบพิธีมอบผ้าไตรและบรรพชาอุปสมบทหมู่แก่ประชาชน ที่มีความจงรักภักดีและต้องการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบกำหนดพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) โดยมีพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามร่วมกับจังหวัดมหาสารคามจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 25 มกราคม 2560 โดยผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พ่อค้า และประชาชนในจังหวัดมหาสารคามจากทั้ง 13 อำเภอ สมัครใจเข้าร่วมบรรพชาจำนวน 139 คน ซึ่งเมื่อบรรพชาแล้วจะเข้าศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดมหาชัยพระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจะทำให้ผู้ที่อุปสมบทได้เรียนรู้ปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสุข ความสงบ ความสามัคคีแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ

        
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119