สถิติจังหวัดตรวจงานสนาม สอ.60

250160-indus60act
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม ออกตรวจการปฏิบัติงานสนาม (นับจด) โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 ที่อำเภอวาปีปทุม  จ. มหาสารคาม  ซึ่งจังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่การปฏิบัติงานใน 13 อำเภอ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และการกระจายตัวของของสถานประกอบการประเภทต่างๆ และเพื่อเก็บรวบรวมรายละเอียอการดำเนินงานของสถานประกอบการ
         
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119