อบรมหลักสูตร เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ

060360
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม แก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับให้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามวินัยที่ดีของข้าราชการ
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119