การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System:MIS)

bannermis copyที่มาของการดำเนินการ
         1. แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559-2564    
         2. (ร่าง) รัฐธรรมนูญ 2559 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 258 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (2) "ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน" (ลิงค์)
         3. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559  (ลิงค์อ่านเพิ่มเติม)  (ลิงค์สำเนาหนังสือข้อสั่งการฯ)

         4. การประชุมคณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารแผ่นดิน ครั้งที่ 63 เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 กล่าวว่า  การเป็น"ศูนย์ข้อมูลสถิติแห่งชาติเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน และบริการประชาชน" ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยการมี "ศูนย์ข้อมูลกลางระดับจังหวัดที่ทันสมัย"
ผลการดำเนินการที่รายงานต่อคณะรัฐมนตรี
                เมื่อวันที่  7 ธันวาคม 2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เสนอ มีผลการดำเนินการสรุปได้ ดังนี้
               1. การวางแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลสถิติและบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ สสช. มีการวางแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลสถิติและบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากระบบสถิติของประเทศไทยเป็นแบบกระจายงานหน่วยงานภาครัฐต่างๆ สามารถผลิตข้อมูลสถิติได้ตามความต้องการเฉพาะของหน่วยงานจึงทำให้ระบบสถิติของประเทศไทยยังไม่มีเอกภาพเท่าที่ควร ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐนั้น สสช.ขับเคลื่อนโดยผ่านกลไกการดำเนินงานแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยให้ความสำคัญกับข้อมูลสถิติพื้นฐานและมีความสำคัญจำเป็นในการขับเคลื่อนของประเทศเป็นหลัก (ไม่รวมข้อมูลเชิงลึกหรือข้อมูลระดับบุคคลของหน่วยงาน)
               2. การบูรณาการข้อมูลสถิติที่สำคัญจำเป็น (Official Statistics) โดยบูรณาการข้อมูลสถิติที่สำคัญจำเป็นทั้งในส่วนที่ สสช. ผลิต และหน่วยงานอื่นๆ ผลิต เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนใช้ประโยชน์ร่วมกันและลดความซ้ำซ้อนในการผลิตสถิติ ทั้งนี้ สามารถจัดแบ่งข้อมูลสถิติตามการปฏิบัติงานเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) ข้อมูลสถิติรายสาขา ๒๑ สาขา โดยจัดเป็นข้อมูล ๓ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (๒) ข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ โดยจัดข้อมูลตามชุดข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและติดตามแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ (จังหวัด)
               3. การให้บริการข้อมูลสถิติที่สะดวกต่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม (Open data)  เพื่อให้ทุกภาคส่วน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติได้อย่างอิสระปราศจากข้อจำกัดในด้านสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลร่วมกันในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและบริการประชาชน
               4. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ (Management Information System : MIS) อาทิ ศึกษาแนวทางการดำเนินการจากประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ การบูรณาการข้อมูล การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานกับสำนักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อนำเสนอชุดข้อมูลสถิติที่ สสช. ได้รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ผ่าน Gov Channel และจัดทำชุดข้อมูลเพื่อการบริการ ได้แก่ นโยบายค่าตอบแทนแรงงาน ความพร้อมของสาธารณสุขไทยสู่การเป็น Medical Hub
              5. การดำเนินการในระยะต่อไป อาทิ สำรวจความพร้อมของหน่วยงานทั้งด้านข้อมูล สารสนเทศและเทคนิค (ระบบสารสนเทศต่างๆ) จัดการข้อมูลสถิติทั้งในส่วนของ demand และ supply ของหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ กำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล นำเข้าข้อมูลในระบบ และนำเสนอข้อมูล บริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในภาพรวมของประเทศ โดยจัดทำสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจในมิติต่างๆ ทั้งในระดับพื้นที่ ประเทศ และระดับนานาชาติ (ลิงค์)
การดำเนินการ
              ในการดำเนินงานตามภารกิจและข้อสั่งการนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดประชุม “คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)"  เพื่อกำหนดนโยบาย กลไก และแนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 - 2564)  เพื่อให้ประเทศไทยมีข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพมาตรฐานและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายประเทศไทย 4.0  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี  ด.ร.พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม MDES   และเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ จัดประขุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดระบบข้อมูลเพื่อจัดลำดับความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ" โดยมี ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธาน มีหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดระบบข้อมูลที่ส่งผลต่อการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
                    
     ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ชุดข้อมูลกลาง)

รายการข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ
Mind
map
ผังสถิติ
ทางการ
ชุดข้อมูล
สถิติทางการ
Meta
data
วิเคราะห์และ
สรุปสถานะการณ์
Info
graphic
rice-mis copy2  rice1 rice1  rice1 rice1  rice1 rice1
tour-mis copy
  tour1  tour1 tour1 tour1  tour1 tour1
elderly-mis copy older older older  older older   older
waste-mis copy  garbage garbage garbage garbage  garbage garbage
  
ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จากประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม 

>> วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2563  new animation

 >>  วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ของจังหวดมหาสารคาม    << Info graphic >>

      >> ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ
           1. ข้าว (ด้านเศรษฐกิจ)

               << Mind map >>     <<ชุดข้อมูลสถิติทางการ>>
      >> ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
           2.
การท่องเที่ยว (ด้านเศรษฐกิจ)

               << Mind map >>      <<ชุดข้อมูลสถิติทางการ>>
           3. ขยะ (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

               << Mind map >>      <<ชุดข้อมูลสถิติทางการ>>
      >> ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
           4. ศูนย์กลางบริการทางการศึกษา (ส่งเสริมหลักสูตรภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC)  (ด้านสังคม)

               << Mind map >>       <<ชุดข้อมูลสถิติทางการ>>
      >> ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4:  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์

           5. พัฒนาสุขภาวะป้องกันปัญหาโรคเบาหวาน (ด้านสังคม)

               << Mind map >>       <<ชุดข้อมูลสถิติทางการ>>

 

       

สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119