การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

130360
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.  สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม โดยนางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัดมหาสารคาม จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่1/2560  โดยมีนายสมพร จันอุดม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานในการประชุม
  ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS) รวมทั้งให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการตัดสินใจการดำเนินงานด้านต่างๆ ของรัฐบาล และเป็นไปในแนวทางเดียวกับการดำเนินงานแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559-2560
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119