อบรม "มาดี" โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

290360
เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม  นางอาฑิตยา ยิ่งสูง สถิติจังหวัด ได้จัดให้มีการอบรมแก่มาดีโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.  2560 ในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด(แจงนับ)  โดยมาดีของสำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามจะออกปฏิบัติงานสัมภาษณ์สถานประกอบการที่ประกอบกิจกรรมในอุตสาหกรรมการผลิตในเขตจังหวัดมหาสารคาม ในระหว่างเดือน เมษายน-กรกฎาคม 2560 ข้อมูลที่สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคามได้รับจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชน ในการใช้วางแผนและตัดสินใจ
         สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ขอขอบคุณ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการทุกหน่วย
 
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119