เนื้อหา

Infographics

infograp2

- การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2563
- รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 2563
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2563
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 4 พ.ศ. 2563)
- รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ.2562
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 3 พ.ศ. 2563)
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 2 พ.ศ. 2563)
- วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2563
- ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (การศึกษา)
- ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (เบาหวาน )

- ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ ( ขยะ )
- ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ผู้สูงอายุ)
- ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ท่องเที่ยว)

- ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ข้าว)
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 1 : มกราคม - มีนาคม 2563)
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2562
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2562)
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2562)
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 2 : เมษายน - มิถุนายน 2562)
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 1 : มกราคม -มีนาคม 2562
- รายงานสถิติจังหวัด 2561 (สถิติที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม)
- ผลการสำรวจโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดมหาสารคาม
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 4: ตุลาคม-ธันวาคม 2561) 

- ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมหาสารคาม (GPP)
- ประชากรจังหวัดมหาสารคาม ปี 2560
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 3: กรกฏาคม-กันยายน 2561) 
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 2 เมษายน - มิถุนายน 2561)
- วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2561

- โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2560
- การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดมหาสารคาม (สศส.) พ.ศ. 2560
- การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนจังหวัดมหาสารคาม (สพค.) พ.ศ. 2561
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 1 : มกราคม - มีนาคม 2561)
- การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม ปี 2560
-
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 4: ตุลาคม-ธันวาคม 2560)

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ
- โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560
- โครงการเน็ตประชารัฐจังหวัดมหาสารคาม
- การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 3: กรกฏาคม-กันยายน 2560) 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 2: เมษายน-มิถุนายน 2560) 

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประชากร จังหวัดมหาสารคาม (ไตรมาส 1: มกราคม-มีนาคม 2560) 

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ขยะ)
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ผู้สูงอายุ)
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ท่องเที่ยว)
ข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ (ข้าว)
- สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 จังหวัดมหาสารคาม
- การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2560
- การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2559
- รายงานสถิติจังหวัด 2560 (สถิติที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม)
- รายงานสถิติจังหวัด 2559 (สถิติที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคาม) 
- สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มาเที่ยวงาน และความคิดเห็นของคณะกรรมการจัดงาน "ตักสิลามหาสงกรานต์"
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 3
ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  44000
E-mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Tel 0-4377-7446  Fax  0-4377-7119